Subvencije za receptivni turizam

0

Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji RS usvojena je na sednici Vlade u februaru 2018. Želja je da se ovom Uredbom pruži podsticaj receptivnom turizmu, odnosno da se pomogne turističkim agencijama koje dovode strane turiste u Srbiju. Ministarstvo je na izradi Uredbe radilo u saradnji sa asocijacijama YUTA, ATAS, ANTAS, predstavnicima ostalih receptivnih turističkih agencija i Privrednom komorom Srbije.

Ko može da koristi sredstva

Pravo na dodelu subvencija imaju turističke agencije koje su organizatori turističkog putovanja, a registrovane su na teritoriji Republike Srbije i poseduju propisanu licencu.

– Vodili smo se činjenicom da bi trebalo ispratiti međunarodne trendove i motivisati dodatno sve one koji žele da dovedu strane turiste u Srbiju. Želimo da naše agencije još više rade na receptivi i da promovišemo Srbiju kao zanimljivu, novu, bezbednu destinaciju – objašnjava Miroslav Knežević državni sekretar u Ministarstvu trgovine turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

Na subvencije imaju pravo oni koji su organizovali dovođenje turističkih grupa stranih turista, kao i one agencije koje su partneri stranih agencija i nastupaju kao lokalni agenti.

– Sredstva su limitirana budžetom, tražili smo pravu meru i izradili Uredbu u skladu sa prosečnim noćenjem stranih turista. Ovom merom želimo da stimulišemo grupe da ostaju duže, a uključili smo i one agencije koje nastupaju kao partneri kako bi i one dobile neku vrstu nagrade – objašnjava Miroslav.

Subvencije za receptivni turizam Miroslav Knežević

Kolike su subvencije i kad se prijaviti

Iznos subvencija za grupu od najmanje 15 stranih turista razlikuje se u odnosu na broj ostvarenih noćenja:

Za ostvarenih šest i više noćenja – 15 evra po jednom stranom turisti;

Za ostvarenih tri do pet noćenja – deset evra po stranom turisti.

(U slučaju da je grupa od, na primer, 20 turista, a na fakultativni izlet pođe 12 ljudi, ne ostvaruje se pravo na subvenciju, mora biti minimum 15 turista.)

Za ostvarenih najmanje tri noćenja – pet evra po jednom stranom turisti, za grupu od najmanje 15 stranih turista i ovo važi za agencije koje nastupaju kao lokalni agenti za organizovanje dela turističkog putovanja, odnosno za organizaciju i realizaciju najmanje dve usluge.

Pravo na dodelu subvencija ostvaruje se 60 dana po realizaciji putovanja, a krajnji rok je 20. novembar 2018. godine.

Refundacija se vrši u roku od 45 dana u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna.

Iskoristiti šansu otvaranja novih tržišta

Država je ukinula vize građanima Kine, Irana i Indije i kontinuirano se promoviše na tim tržištima. Letovi za Izrael su učestaliji i za Izraelce relativno jeftiniji do Beograda nego do drugih evropskih prestonica.

– Cilj nam je da povećamo broj turista iz tih zemalja, želimo da iskoritimo taj pozitivan trend rasta broja stranih turista i sprovedemo turističku politiku koja će odgovarati takvom stanju na tržištu – kaže Miroslav Knežević.

Sve detaljne informacije, obaveštenja, zahtevi, mogu se naći na sajtu Ministarstva mtt.gov.rs, a zahtev se podnosi isključivo putem pošte ili pisarnice u Sektor za turizam, Nemanjina 22–26 u Beogradu.

Subvencije za receptivni turizam Uvac

Produžiti boravak turista

Privredna komora Srbije aktivno je učestvovala u kreiranju subvencija za receptivne turističke agencije. Tijana Maljković iz PK Srbije smatra da će sredstva koja će receptivne agencije dobiti prema broju stranih gostiju koji borave u Srbiji koristiti motivaciono. Takođe, ova sredstva agencije će koristiti za dodatna ulaganja u razvoj i promociju receptivnog turizma, promocije na novim tržištima, a veruje i da će afirmisati veći broj domaćih agencija da počnu da se bave receptivnim turizmom.

– Ono što je bitno jeste da će se upravo naše agencije boriti za svakog gosta koji će noćiti u Srbiji  i time će se stvoriti kvalitetna konkurencija sa izgrađenim visokim i profesionalnim standardima usluge. Treba prihvatiti trenutnu ponudu podrške privatnom sektoru i ozbiljno ispromovisati sve mere razvoja. Želimo zajedno sa ministarstvom da pokrenemo privredu da aplicira u što većem broju i da se sva sredstva dodele, jer će to onda biti prava i jedina potvrda da je ovaj tip podrške ispravan i neophodan – kaže Tijana.

Ona dodaje da je veliki problem kod naših ljudi, samim tim i kod kompanija, inertnost, odnosno nepoverenje u državnu pomoć i mere podrške i razvoja. To važi i za mnoge projekte za koje postoje otvoreni evropski fondovi, projekte prekogranične saradnje i slično.

– Zato PKS promoviše među privredom apsolutno svaki vid pomoći i projekte i uvek smo voljni da pomognemo pri svakom apliciranju. Ova subvencija je bitna i za male i velike agencije, takođe i za DCM-destination management kompanije koje se bave organizovanjem kongresa i dovode veliki broj stranaca na dva do tri dana u Srbiju. Najvažnije je da se što veći broj agencija prijavi sa ispravno popunjenom dokumentacijom – naglašava Tijana.

Subvencije za receptivni turizam Tijana Maljkovic

Radionica u privrednoj komori

U Privrednoj komori Srbije 27. aprila 2018. održan je stručni sastanak za sve receptivne agencije na kome je predstavljeno ko sve može da se prijavi za subvencije, detaljno je pređena neophodna dokumentacija kao i rokovi i načini prijave. Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva turizma, Privredne komore Srbije, Yute i mnogih turističkih agencija. Najavljeno je da će slična radionica biti organizovana i u Nišu.

Detaljnije o subvencijama

Pravo na dodelu subvencija mogu da ostvare turističke agencije organizatori turističkog putovanja, registrovane na teritoriji Republike Srbije koje poseduju propisanu licencu. Predviđene su dve vrste subvencija:

  1. za organizovano dovođenje turističkih grupa stranih turista od strane korisnika subvencija;
  2. za organizovano dovođenje turističkih grupa stranih turista od strane turističke agencije iz inostranstva u čijoj realizaciji korisnik subvencije nastupa kao lokalni agent.

U prvom slučaju, turistička agencija koja je korisnik subvencija, na osnovu unapred utvrđenog programa putovanja organizovano dovodi turističku grupu:

– od najmanje 15 stranih turista;

– boravak u kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj;

– najmanje tri noćenja na teritoriji RS;

– pružanje još najmanje dve turističke usluge (organizovanje izleta, poseta muzejima, utakmicama, manifestacijama, ugostiteljskim objektima i slično).

Za agencije koje dovode turiste

U prvom slučaju, korisnik subvencije dužan je da za sve vreme trajanja putovanja obezbedi turističkog pratioca ili turističkog vodiča, program putovanja upiše hronološkim redom u posebnu, internu evidenciju pod rednim brojem, a usluge koje su sastavni deo izleta (pratilac ili vodič, ručak, poseta muzeju i slično) neće se smatrati drugom pruženom uslugom. Inače, kao dokaz o odlasku u muzej, na primer, daje se ulaznica, a za restoran fiskalni račun.

Po završetku turističkog putovanja korisnik subvencije (turistička agencija) dostavlja ministarstvu popunjene zahteve na propisanim obrascima koji se nalaze na sajtu ministarstva. U slučaju da je reč o sobama, apartmanima, etno-domaćinstvima, njih kategoriše lokalna samouprava, pa je neophodno priložiti i rešenje o kategorizaciji izdato od lokalne samouprave.

Subvencije za receptivni turizam Drina

Za lokalne agente

U drugom slučaju, korisnik subvencije nastupa kao lokalni agent turističke agencije iz inostranstva koja je organizator sopstvenog programa putovanja i dovodi organizovano grupu od najmanje 15 stranih turista:

– u kategorisane ugostiteljske objekte;

– najmanje tri noćenja na teritoriji RS.

Program turističke agencije iz inostranstva mora da sadrži najmanje dve turističke usluge (izlet, transfer i slično) ili neke druge usluge (posete muzejima, utakmicama, manifestacijama, ugostiteljskim objektima). Turistička agencija iz inostranstva na osnovu zaključenog ugovora lokalnom agentu (korisniku subvencije) poverava organizaciju i realizaciju najmanje dve usluge.

Po završetku turističkog putovanja, korisnik subvencije dostavlja ministarstvu popunjene zahteve na propisanom obrascu koji se nalaze na sajtu ministarstva.

Da ne bi bilo nedoumica koja agencija spada pod slučaj jedan, a koja pod slučaj dva, u Komori je razjašnjeno da se to odlučuje na osnovu toga koja agencija obezbeđuje smeštaj. Ako naša agencija napravi program i ponudi ga stranoj agenciji, ali strana agencija obezbeđuje smeštaj, onda naša agencija ima prava da koristi subvencije kao lokalni agent (odnosno pet evra po stranom turisti za najmanje tri noćenja i najmanje 15 turista).  

Kaznene mere

S obzirom na to da je pre dve godine bilo pokušaja da se do subvencija dođe lažnim podacima, uvedene su kaznene odredbe za dostavljanje neistinitih podataka.

Neblagovremeni, neuredni i zahtevi koji nisu kompletni, neće biti uzeti u obzir. Zato je veoma važno da se ne čeka poslednji, 60. dan za podnošenje prijava i na sastanku su i predstavnici Ministarstva i Privredne komore apelovali na agencije da na vreme podnesu zahteve, u slučaju da je potrebno dopuniti dokumentaciju.

Prilikom razmatranja podnetog zahteva, odlučivaće se o zahtevu u celosti. To znači da se dokumentacija podnosi samo za one turiste koji su platili određeni izlet i pojavili se na njemu.

Na prezentaciji Uredbe u privrednoj komori agencijama je predloženo da slažu dokumentaciju za subvenciju dok sklapaju posao, svaki ugovor pod određenim rednim brojem. Ako na fakturama nema rednog broja (za one agencije koje su već imale strane turiste u martu), potrebno je priložiti aneks ugovora.

Bilo je još mnogo pitanja u vezi sa raznim specifičnim slučajevima, a i Uredba je ostavila dosta mesta za razna tumačenja, ali postoje osobe u ministarstvu sa kojima se agencije mogu posavetovati. Takođe su i predstavnici udruženja turističkih agencija tu da pomognu, kao i PKS.

Iz Ministarstva turizma, za sve informacije moguće je obratiti se Miri Blažić, na 011/313 9687, kao i na mejl: mira.blazic@mtt.gov.rs

Share.

Comments are closed.